หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รายละเอียดสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

Electronic pressure-independent characterised control valves with energy monitoring

(Energy Valve)

EV..R+BAC: 2 way, with female screw thread / internal thread, PN 16

EV..R+KBAC: 2 way, with female screw thread / internal thread, PN 16

P6..W..EV-BAC: 2 way, with flange, PN 16

P6..W..EV-KBAC: 2 way, with flange, PN 16

P6..W..E-MOD: 2-Way, with flange, PN 16

Electronic pressure-independent characterised control valves (EPIV)

EP..R+MP: 2 way, with internal thread, PN 16

EP..R+KMP: 2 way, with internal thread, PN 16

P6..W..E-MP: 2 way, with flange, PN 16

P6..W..E-KMP: 2 way, with flange, PN 16

Control ball valves with rotary actuator

Characterized control valves

R2..xx-S..: 2-way, with internal thread

R3..xx-S..: 3-way, with internal thread

R4..(K): 2-way, with external thread

R4..D(K): 2-way, with external thread

R5..(K): 3-way, with external thread

R6..Rxx-B..: 2-way, with flange PN6

R6..W..: 2-way, with flange PN16

R7..Rxx-B..: 3-way, with flange PN6

Actuators

KR: Rotary actuator for ball valves, 2 Nm

KR24

KR24-SR

KR230

TR: Rotary actuator for ball valves, 2 Nm

TR24

TRY24

TR24-SR

TRY24-SR

TRC24A-SR

TR230-3

TRY230

TRF: Rotary actuator with emergency control function for ball valves, 2.5 Nm

TRF24-SR

TRF24-SR-O

TRF24-2

TRF24-2-O

TRF24-MFT

TRF24-MFT-O

LRF: Rotary actuator with emergency function for ball valves, 4 Nm

LRF24

LRF24-O

LRF24-S

LRF24-S-O

LRF230

LRF230-O

LRF230-S

LRF230-S-O

LRQ: Very fast-running rotary actuator for control ball valves, 4 Nm, 9 s

LRQ24A

LRQ24A-SR

LRQ24A-SZ

LR: Rotary actuator for ball valves, 5 Nm

LR24A

LR24A-S

LR24A-SR

LRC24A-SR

LR230A

LR230A-S

NRFD: Rotary actuator with emergency control function for control ball valves, 5 Nm

NRFD230A-3

NRFD230A-3-O

NRFD230A-3-S2

NRFD230A-3-S2-O

NRQ: Very fast-running rotary actuator for control ball valves, 8 Nm, 9 s

NRQ24A

NRQ24A-SR

NRQ24A-SZ

NR..A: Rotary actuators for ball valves, 10 Nm

NR24A

NR24A-S

NR24A-SR

NRC24A-SR

NR24A-MF

NR24A-MP

NR230A

NR230A-S

NRF..A: Rotary actuator with emergency control function for ball valves, 10 Nm

NRF24A

NRF24A-O

NRF24A-S2

NRF24A-S2-O

NRF24A-SR

NRF24A-SR-O

NRF24A-SR-S2

NRF24A-SR-S2-O

NRF24A-SZ

NRF24A-SZ-O

NRF24A-SZ-S2

NRF24A-SZ-S2-O

NRFA

NRFA-O

NRFA-S2

NRFA-S2-O

NRF230A-3

NRF230A-3-O

NRF230A-3-S2

NRF230A-3-S2-O

SRQ: Fast running actuator for control valves, 16 Nm, 9 s

SRQ24A

SR..P: Robustline rotary actuator for 2 and 3 way ball valves, 18 Nm

SR24P

SR24P-R

SR230P

SR230P-R

SR24P-SR

HH230: Heating with mechanical Hygrostat

HT230: Heating with adjustable thermostat

SR..A: Rotary actuator for ball valves, 20 Nm

SR24A

SR24A-S

SR24A-SR

SRC24A-SR

SR24A-MF

SR24A-MP

SR24ALON

SR24ALON-5

SR230A

SR230A-S

SRF..A: Rotary actuator with emergency control function for ball valves, 20 Nm

SRF24A

SRF24A-O

SRF24A-S2

SRF24A-S2-O

SRF24A-SR

SRF24A-S-O

SRF24A-SR-S2

SRF24A-SR-S2-O

SRF24A-SZ

SRF24A-SZ-O

SRF24A-SZ-S2

SRF24A-SZ-S2-O

SRFA

SRFA-O

SRFA-S2

SRFA-S2-O

Globe valves with linear actuator

2-way and 3-way globe valves

Globe valves, PN 6, DN 15…DN 100

H6..R: 2-way, with flange

H7..R: 3-way, with flange

Globe valves, PN 16, DN 15…DN 150

H4..B: 2-way, with external thread

H5..B: 3-way, with external thread

H6..N: 2-way, with flange

H7..N: 3-way, with flange

Globe valves, PN 16, DN 15…DN 150 (Hot water and steam systems)

H6..S: 2-way, with flange

H6..S+NVFT24-MFT-E: 2-way, with flange / Actuator with emergency control (TÜV approval by EN14597)

H6..SP: 2-way, with flange, partial pressure reduced

Globe valves, PN 16, DN 200 / DN 250

H6..W..S7: 2-way, with flange

H7..W..S7: 3-way, with flange

Globe valves, PN 25, DN 15…DN 100

H6..X..-S(P)2: 2-way, with flange

H6..X..-S(P)2+NVFT24-MFT-E : 2-way, with flange / actuator with emergency control function

(TÜV approval by EN14597)

H7..X..-S..: 3-way, with flange

Globe valves, PN 40, DN 15…DN 100

H7..Y..-S..: 3-way, with flange

Actuators

LV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 500 N

LV24A-TPC

LV230A-TPC

LV24A-SR-TPC

LV24A-SZ-TPC

LV24A-MP-TPC

LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-MP-TPC

NV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1000 N

NV230A-TPC

NV24A-TPC

NV24A-SR-TPC

NV24A-SZ-TPC

NV24A-MP-TPC

NV24ALON

NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-MP-TPC

NVK230A-3

NVK24A-3-TPC

NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-MP-TPC

NVK24ALON

NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-MP-TPC

SV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1500 N

SV24A-TPC

SV230A-TPC

SV24A-SR-TPC

SV24A-SZ-TPC

SV24A-MP-TPC

SVC24A-SR-TPC

SVC24A-SZ-TPC

SVC24A-MP-TPC

AVK: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2000 N

AVK230A-3

AVK24A-3-TPC

AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SZ-TPC

AVK24ALON

EV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2500 N

EV24A-TPC

EV230A-TPC

EV24A-SR-TPC

EV24A-SZ-TPC

EV24A-MP-TPC

EVC24A-SR

EVC24A-SZ

EVC24A-MF

RV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 4500 N

RV24A-SR

RV24A-SZ

RV24A-MF

GV: Linear actuators for 2 and 3 way globe valves, 12 kN

GV12-24-SR-T

GV12-230-3-T

Ball valves with rotary actuator (open-close / change-over)

Valves

Open-close ball valves

R2..-S: 2-way, with internal thread

R3..-S: 3-way, with internal thread

R4..: 2-way, with external thread

R4..D(K): 2-way, with external thread >

R5..: 3-way, with external thread

R6..R-B: 2-way, with flange PN6

R7..R-B: 3-way, with flange PN6

K2..B: 2-way, with internal thread (Effebi/LYBRA)

Change-over ball valves

2-way shut-off devices

R3..-BL: 3-way, with internal thread

2-way and 3-way ball valves

Actuators

LRF: Rotary actuator with emergency function for ball valves, 4 Nm

LRF24

LRF24-O

LRF24-S

LRF24-S-O

LRF230

LRF230-O

LRF230-S

LRF230-S-O

LR: Rotary actuator for ball valves, 5 Nm

LR24A

LR24A-S

LR230A

LR230A-S

SR: Rotary actuator for ball valves, 20 Nm

SR24A

SR24A-S

SR230A

SR230A-S

Open-close butterfly valves / Modulating butterfly valves

Shut-off and butterfly valves for open-close applications and control mode

Valves

D6..: Butterfly valves

D6..WL: Butterfly valves (lug type)

D6..W: Butterfly valves (wafer type)

D6..NL: Butterfly valves (lug type)

D6..N: Butterfly valves (wafer type)

ZD6N-S..: Mounting instruction

ZD6N-H..: Mounting instruction

D6400NL ... D6700NL + SY..: Mounting instruction

D6400N ... D6700N + SY..: Mounting instruction

D6400NL ... D6700NL + ZD6N-S..: Mounting instruction

D6400N ... D6700N + ZD6N-S..: Mounting instruction

PR..: Actuator for butterfly valves, 160 Nm

PRCA-S2-T

SR..P: RobustLine rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 18 Nm

SR24P-R

SR230P-R

SRC: Rotary actuator for butterfly valves, 20 Nm

SRC24A-SR-5

SRF..A: Rotary actuator with emergency control function for butterfly valves, 20 Nm

SRF24A-5

SRF24A-5-O

SRF24A-S2-5

SRF24A-S2-5-O

SRF24A-SR-S2-5

SRF24A-SR-S2-5-O

SRF24A-SZ-5

SRF24A-SZ-5-O

SRF24A-SZ-S2-5

SRF24A-SZ-S2-5-O

SR: Rotary actuator for butterfly valves, 20 Nm

SR24A-5

SR24A-SR-5

SR230A-SR-5

SR24A-MF-5

SR24A-MP-5

SR230A-5

SY11: Rotary actuator for butterfly valves, 3000 Nm

SY11-230A-MF-T

GR: Rotary actuator for butterfly valves, 40 Nm

GR24A-5

GR24A-7

GR24A-SR-5

GR24A-SR-7

GR24A-MF-5

GR24A-MF-7

GR24A-MP-5

GR24A-MP-7

GR230A-5

GR230A-7

GRK: Rotary actuator with capacitor technology for butterfly valves, 40 Nm

GRK24A-5

GRK24A-SR-5

GRK24A-SZ-5

GRC: Programmable rotary actuator for butterfly valves and R6..W..-S8, 40 Nm

GRC24G-SZ-T-5 - for outdoor applications

GRC24G-MF-T-5 - for outdoor applications

DR..: Rotary actuators for butterfly valves, 90 Nm

DR230A-5

DR230A-7

DR24A-R

DR24A-5

DR24A-7

DR24A-TP-7

DR24A-SR-5

DR24A-SR-7

DR24A-MP-5

DR24A-MP-7

DRC24A-5

DRC24A-7

DRC24A-TP-7: - for indoor applications

DRC24G-5 - for outdoor applications

DRC24G-7 - for outdoor applications

DRC24G-T-7 - for outdoor applications

DRK24A-5

DRK24A-7

SY..: Rotary actuators for butterfly valves, 90 Nm

SY..-24-3-T: Rotary actuators for butterfly valves, 90 - 500 Nm, 24 V

SY..-24-SR-T: Modulating rotary actuators for butterfly valves, 90 ...500 Nm, 24 V

SY..-24-MF-T: Multifunctional rotary actuators for butterfly valves, 90 … 500 Nm, 24 V

SY..-24-MP-T: Multifunctional rotary actuators for butterfly valves, 90 … 500 Nm, 24 V

SY..-230-3-T: Rotary actuators for butterfly valves, 90 … 3500 Nm, 230 V

SY..-230-SR-T: Modulating rotary actuators for butterfly valves, 90 … 3500 Nm, 230 V

SY..-230-MF-T: Multifunctional rotary actuators for butterfly valves, 90 … 3500 Nm, 230 V

Belimo ZoneTight (Room & Zone Solutions)

Valves

Quick Compact Valve (QCV) 2-way control zone valve

Quick Compact Valve (QCV) 3-way change-over zone valve

Pressure Independent Quick Compact Valve (PIQCV) 2-way control zone valve (DN 15)

Actuators

CQ..: Zone rotary actuators

CQ230A

CQ230A-T

CQ24A

CQ24A-T

CQ24A-SR

CQ24A-SR-T

CQK24A-SR

CQ24A-SZ

CQ24A-SZ-T

CQ24A-MPL

CQ24A-MPL-T

Valves

NV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1000 N

NV230A-RE

NV24A-RE

NV24A-MP-RE

NVC24A-MP-RE

NVK230A-3-RE

NVK24A-3-RE

NVK24A-MP-RE

SV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1500 N

SV24A-RE

SV230A-RE

SV24A-MP-RE

SVC24A-MP-RE

SVL230A-RE

SVL24A-MP-RE

AV: Linear actuator for 2-way and 3-way globe valves, 2000 N

AVK24A-3-RE

AVK230A-3-RE

AVK24A-MP-RE

AV: Multi-functional linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2500 N

AV24-MFT-R

AV24-MFT2-R

EV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2500 N

EV24A-RE

EV230A-RE

EV24A-MP-RE

EVC24A-MF-RE

RV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 4500 N

RV24A-MF-RE

HT: Rotary actuator for the motorisation of the most common mixing valves, 10 Nm

HT24-3-T

HTL24-3-T

HT230-3-T

HTL230-3-T

HT24-3-S

HT230-3-S

HT24-SR-T

SR..: Rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 20 Nm

SR24A-R

SR230A-R

SRF..: Rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 20 Nm

SRFA-R

SRFA-R

SR..P: RobustLine rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 18 Nm

SR24P-R

SR230P-R

GR..: Rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 40 Nm

GR24A-R

GR230A-R

GR24A-MF-R

GR24A-MP-R

NRDVX: Short stroke actuator, 500 N

NRDVX230-3-T-..

NRDVX24-SR-T-..

NRDVX24-3-T-..

R2..: 2-way, with internal thread

R3..: 3-way, with internal thread

R6..R: 2-way, with flange PN6

R7..R: 3-way, with flange PN6

R3..(G)BL: 3-way, with internal thread

D6..: Butterfly valves PN6, PN10, PN16 for shut-off function

Globe valves with actuators

2-way shut-off devices

A6..HL / A6..SL: Shut-off valves (lug type)

A6..H / A6..S: Shut-off valves (wafer type)

R2..P-..: 2-way, with internal thread

Actuators

SY1-24-3-T

SY1-230-3-T

SY2-24-3-T

SY2-24-SR-T 7

SY2-24-MF-T

SY2-24-MP-T

SY2-230-3-T

SY2-230-SR-T

SY2-230-MF-T

SY2-230-MP-T

Actuators for globe valves

Globe valves with actuators

Actuators for mixing valves

NRF230A

NRF230A-O

NRF230A-S2

NRF230A-S2-O

DGR24A-7

DGR230A-7

DGR24A-SR-7

GR24ALON-5

GR24ALON-7

DGR24A-MF-7

HR24-3

HR230-3

HR24-SR

HRY24-SR

HR24-3-S

HR230-3-S

LFM24-S2

LFM230-S2

ARF24-S(-O)

ARF24-SR-S(-O)

ARF230-S(-O)

ARF24-MP(-O)

ARF24-S-5(-O)

ARF24-SR-S-5(-O)

ARF230-S-5(-O)

NRF24A-MP(-O)

TRD24

TRD24-3

TRD24-SR

TRD230-3

TRFD24(-O)

TRFD24-S(-O)

TRFD24-SR(-O)

TRFD24-2(-O)

TRFD230(-O)

TRFD230-S(-O)

TRFD24-MFT(-O)

LRD24A

LRD24A-SR

NVD24-SR(-T)

NV24-3(-T)

NV24-MFT(-T)

NVF24-MFT(-E)(-T)

NVFY24-MFT2(-E)

NVG24-MFT(-T)

NVY24-MFT(-T)

NV230-3(-T)

AV24-3

AV230-3

AV24-MFT

AV24-MFT2

AVY24-MFT

AV24LON

NV24-3-R

NVF24-MFT(-E)-R

NVY24-MFT-R

NV230-3-R

SRF230A-5

SRF230A-5-O

SRF230A-S2-5

SRF230A-S2-5-O

K2..: 2-way, with internal thread PN40 (Effebi/LYBRA)

SRF230A

SRF230A-O

SRF230A-S2

SRF230A-S2-O

SRF24A-R

SRF230A-R

หมายเหตุ

Electronic pressure-independent characterised control valves with energy monitoring

(Energy Valve)

EV..R+BAC: 2 way, with female screw thread / internal thread, PN 16     

EV..R+KBAC: 2 way, with female screw thread / internal thread, PN 16                  

P6..W..EV-BAC: 2 way, with flange, PN 16                            

P6..W..EV-KBAC: 2 way, with flange, PN 16         

P6..W..E-MOD: 2-Way, with flange, PN 16           

 Electronic pressure-independent characterised control valves (EPIV)

EP..R+MP: 2 way, with internal thread, PN 16    

EP..R+KMP: 2 way, with internal thread, PN 16                  

P6..W..E-MP: 2 way, with flange, PN 16                

P6..W..E-KMP: 2 way, with flange, PN 16              

 Control ball valves with rotary actuator              

                Characterized control valves

                R2..xx-S..: 2-way, with internal thread                   

                R3..xx-S..: 3-way, with internal thread                   

                R4..(K): 2-way, with external thread                       

                R4..D(K): 2-way, with external thread                    

                R5..(K): 3-way, with external thread                       

                R6..Rxx-B..: 2-way, with flange PN6                        

                R6..W..: 2-way, with flange PN16             

                R7..Rxx-B..: 3-way, with flange PN6                        

                Actuators           

                KR: Rotary actuator for ball valves, 2 Nm

                KR24                     

                KR24-SR                              

                KR230                                                   

                TR: Rotary actuator for ball valves, 2 Nm

                TR24     

                TRY24                   

                TR24-SR

                TRY24-SR

                TRC24A-SR                         

                TR230-3                               

                TRY230 

                TRF: Rotary actuator with emergency control function for ball valves, 2.5 Nm

                TRF24-SR            

                TRF24-SR-O                       

                TRF24-2               

                TRF24-2-O                          

                TRF24-MFT        

                TRF24-MFT-O                   

                LRF: Rotary actuator with emergency function for ball valves, 4 Nm

                LRF24   

                LRF24-O

                LRF24-S                               

                LRF24-S-O                          

                LRF230                 

                LRF230-O            

                LRF230-S             

                LRF230-S-O        

                LRQ: Very fast-running rotary actuator for control ball valves, 4 Nm, 9 s

                LRQ24A                               

                LRQ24A-SR                         

                LRQ24A-SZ                                         

                LR: Rotary actuator for ball valves, 5 Nm

                LR24A   

                LR24A-S                               

                LR24A-SR            

                LRC24A-SR                         

                LR230A                

                LR230A-S                            

                NRFD: Rotary actuator with emergency control function for control ball valves, 5 Nm

                NRFD230A-3                      

                NRFD230A-3-O                 

                NRFD230A-3-S2               

                NRFD230A-3-S2-O                          

                NRQ: Very fast-running rotary actuator for control ball valves, 8 Nm, 9 s

                NRQ24A              

                NRQ24A-SR                       

                NRQ24A-SZ                        

                NR..A: Rotary actuators for ball valves, 10 Nm

                NR24A                 

                NR24A-S                             

                NR24A-SR                           

                NRC24A-SR                        

                NR24A-MF                         

                NR24A-MP                         

                NR230A                               

                NR230A-S                           

                NRF..A: Rotary actuator with emergency control function for ball valves, 10 Nm

                NRF24A

                NRF24A-O                          

                NRF24A-S2                         

                NRF24A-S2-O                    

                NRF24A-SR                        

                NRF24A-SR-O                   

                NRF24A-SR-S2  

                NRF24A-SR-S2-O             

                NRF24A-SZ                         

                NRF24A-SZ-O                    

                NRF24A-SZ-S2                  

                NRF24A-SZ-S2-O                             

                NRFA    

                NRFA-O               

                NRFA-S2                             

                NRFA-S2-O                        

                NRF230A-3                         

                NRF230A-3-O                    

                NRF230A-3-S2                  

                NRF230A-3-S2-O             

                SRQ: Fast running actuator for control valves, 16 Nm, 9 s

                SRQ24A                               

                SR..P: Robustline rotary actuator for 2 and 3 way ball valves, 18 Nm

                SR24P                   

                SR24P-R                              

                SR230P                

                SR230P-R            

                SR24P-SR            

                HH230: Heating with mechanical Hygrostat          

                HT230: Heating with adjustable thermostat        

 

                SR..A: Rotary actuator for ball valves, 20 Nm

                SR24A  

                SR24A-S              

                SR24A-SR

                SRC24A-SR         

                SR24A-MF                          

                SR24A-MP                          

                SR24ALON                          

                SR24ALON-5                      

                SR230A                                

                SR230A-S                            

                SRF..A: Rotary actuator with emergency control function for ball valves, 20 Nm

                SRF24A                

                SRF24A-O                           

                SRF24A-S2                          

                SRF24A-S2-O                     

                SRF24A-SR                         

                SRF24A-S-O                       

                SRF24A-SR-S2                   

                SRF24A-SR-S2-O                              

                SRF24A-SZ                          

                SRF24A-SZ-O     

                SRF24A-SZ-S2                   

                SRF24A-SZ-S2-O              

                SRFA                     

                SRFA-O                

                SRFA-S2                              

                SRFA-S2-O                         

 Globe valves with linear actuator                          

                2-way and 3-way globe valves                                  

                Globe valves, PN 6, DN 15…DN 100

                H6..R: 2-way, with flange             

                H7..R: 3-way, with flange             

                Globe valves, PN 16, DN 15…DN 150

                H4..B: 2-way, with external thread                          

                H5..B: 3-way, with external thread          

                H6..N: 2-way, with flange            

                H7..N: 3-way, with flange            

                Globe valves, PN 16, DN 15…DN 150 (Hot water and steam systems)

                H6..S: 2-way, with flange             

                H6..S+NVFT24-MFT-E: 2-way, with flange / Actuator with emergency control (TÜV approval by EN14597)                             

                H6..SP: 2-way, with flange, partial pressure reduced      

                Globe valves, PN 16, DN 200 / DN 250

                H6..W..S7: 2-way, with flange    

                H7..W..S7: 3-way, with flange    

                Globe valves, PN 25, DN 15…DN 100

                H6..X..-S(P)2: 2-way, with flange              

                H6..X..-S(P)2+NVFT24-MFT-E : 2-way, with flange / actuator with emergency control function

(TÜV approval by EN14597)                        

                H7..X..-S..: 3-way, with flange   

                Globe valves, PN 40, DN 15…DN 100

                H7..Y..-S..: 3-way, with flange                    

                Actuators           

                LV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 500 N

                LV24A-TPC         

                LV230A-TPC                       

                LV24A-SR-TPC                  

                LV24A-SZ-TPC                   

                LV24A-MP-TPC                

                LVC24A-SR-TPC                                

                LVC24A-SZ-TPC                                

                LVC24A-MP-TPC                              

                NV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1000 N

                NV230A-TPC                     

                NV24A-TPC                        

                NV24A-SR-TPC                 

                NV24A-SZ-TPC                 

                NV24A-MP-TPC                               

                NV24ALON                        

                NVC24A-SR-TPC                              

                NVC24A-SZ-TPC                               

                NVC24A-MP-TPC                            

                NVK230A-3                        

                NVK24A-3-TPC                 

                NVK24A-SR-TPC              

                NVK24A-SZ-TPC                               

                NVK24A-MP-TPC            

                NVK24ALON                      

                NVKC24A-SR-TPC            

                NVKC24A-SZ-TPC            

                NVKC24A-MP-TPC          

                SV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1500 N

                SV24A-TPC                         

                SV230A-TPC                      

                SV24A-SR-TPC                  

                SV24A-SZ-TPC                  

                SV24A-MP-TPC

                SVC24A-SR-TPC               

                SVC24A-SZ-TPC                                

                SVC24A-MP-TPC             

                AVK: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2000 N

                AVK230A-3                        

                AVK24A-3-TPC

                AVK24A-SR-TPC                               

                AVK24A-SZ-TPC                               

                AVK24ALON      

                EV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2500 N

                EV24A-TPC         

                EV230A-TPC                      

                EV24A-SR-TPC                  

                EV24A-SZ-TPC                  

                EV24A-MP-TPC                                

                EVC24A-SR                         

                EVC24A-SZ                         

                EVC24A-MF                       

                RV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 4500 N

                RV24A-SR                           

                RV24A-SZ                           

                RV24A-MF         

                GV: Linear actuators for 2 and 3 way globe valves, 12 kN

                GV12-24-SR-T                   

                GV12-230-3-T   

Ball valves with rotary actuator (open-close / change-over)

                Valves  

                Open-close ball valves

                R2..-S: 2-way, with internal thread                          

                R3..-S: 3-way, with internal thread                          

                R4..: 2-way, with external thread             

                R4..D(K): 2-way, with external thread     >            

                R5..: 3-way, with external thread                             

                R6..R-B: 2-way, with flange PN6               

                R7..R-B: 3-way, with flange PN6                               

                K2..B: 2-way, with internal thread (Effebi/LYBRA)            

                Change-over ball valves               

                2-way shut-off devices

                R3..-BL: 3-way, with internal thread                        

                2-way and 3-way ball valves                       

                Actuators           

                LRF: Rotary actuator with emergency function for ball valves, 4 Nm

                LRF24                   

                LRF24-O              

                LRF24-S               

                LRF24-S-O                          

                LRF230

                LRF230-O                            

                LRF230-S             

                LRF230-S-O                        

                LR: Rotary actuator for ball valves, 5 Nm

                LR24A   

                LR24A-S               

                LR230A                

                LR230A-S            

                SR: Rotary actuator for ball valves, 20 Nm

                SR24A                  

                SR24A-S              

                SR230A                                

                SR230A-S            

 Open-close butterfly valves / Modulating butterfly valves

                Shut-off and butterfly valves for open-close applications and control mode        

                Valves  

                D6..: Butterfly valves

                D6..WL: Butterfly valves (lug type)          

                D6..W: Butterfly valves (wafer type)      

                D6..NL: Butterfly valves (lug type)           

                D6..N: Butterfly valves (wafer type)                       

                ZD6N-S..: Mounting instruction                                

                ZD6N-H..: Mounting instruction                

                D6400NL ... D6700NL + SY..: Mounting instruction             

                D6400N ... D6700N + SY..: Mounting instruction                 

                D6400NL ... D6700NL + ZD6N-S..: Mounting instruction                  

                D6400N ... D6700N + ZD6N-S..: Mounting instruction                      

                PR..: Actuator for butterfly valves, 160 Nm

                PRCA-S2-T                          

                SR..P: RobustLine rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 18 Nm

                SR24P-R              

                SR230P-R                            

                SRC: Rotary actuator for butterfly valves, 20 Nm

                SRC24A-SR-5                     

                SRF..A: Rotary actuator with emergency control function for butterfly valves, 20 Nm

                SRF24A-5            

                SRF24A-5-O       

                SRF24A-S2-5                      

                SRF24A-S2-5-O                 

                SRF24A-SR-S2-5               

                SRF24A-SR-S2-5-O                          

                SRF24A-SZ-5                      

                SRF24A-SZ-5-O                 

                SRF24A-SZ-S2-5               

                SRF24A-SZ-S2-5-O                          

                SR: Rotary actuator for butterfly valves, 20 Nm 

                SR24A-5              

                SR24A-SR-5                        

                SR230A-SR-5                     

                SR24A-MF-5                      

                SR24A-MP-5                      

                SR230A-5                            

                SY11: Rotary actuator for butterfly valves, 3000 Nm        

                SY11-230A-MF-T              

                GR: Rotary actuator for butterfly valves, 40 Nm

                GR24A-5             

                GR24A-7             

                GR24A-SR-5                       

                GR24A-SR-7                       

                GR24A-MF-5                     

                GR24A-MF-7                     

                GR24A-MP-5                     

                GR24A-MP-7                     

                GR230A-5                           

                GR230A-7                           

                GRK: Rotary actuator with capacitor technology for butterfly valves, 40 Nm         

                GRK24A-5                           

                GRK24A-SR-5                    

                GRK24A-SZ-5                    

                GRC: Programmable rotary actuator for butterfly valves and R6..W..-S8, 40 Nm

                GRC24G-SZ-T-5 - for outdoor applications            

                GRC24G-MF-T-5 - for outdoor applications                          

                DR..: Rotary actuators for butterfly valves, 90 Nm

                DR230A-5           

                DR230A-7                           

                DR24A-R                             

                DR24A-5              

                DR24A-7              

                DR24A-TP-7                       

                DR24A-SR-5       

                DR24A-SR-7                       

                DR24A-MP-5                     

                DR24A-MP-7                     

                DRC24A-5                           

                DRC24A-7                           

                DRC24A-TP-7: - for indoor applications  

                DRC24G-5 - for outdoor applications                      

                DRC24G-7 - for outdoor applications                      

                DRC24G-T-7 - for outdoor applications                  

                DRK24A-5                           

                DRK24A-7                           

                SY..: Rotary actuators for butterfly valves, 90 Nm             

                SY..-24-3-T: Rotary actuators for butterfly valves, 90 - 500 Nm, 24 V         

                SY..-24-SR-T: Modulating rotary actuators for butterfly valves, 90 ...500 Nm, 24 V                              

                SY..-24-MF-T: Multifunctional rotary actuators for butterfly valves, 90 … 500 Nm, 24 V                    

                SY..-24-MP-T: Multifunctional rotary actuators for butterfly valves, 90 … 500 Nm, 24 V                    

                SY..-230-3-T: Rotary actuators for butterfly valves, 90 … 3500 Nm, 230 V                

                SY..-230-SR-T: Modulating rotary actuators for butterfly valves, 90 … 3500 Nm, 230 V                      

                SY..-230-MF-T: Multifunctional rotary actuators for butterfly valves, 90 … 3500 Nm, 230 V             

 Belimo ZoneTight (Room & Zone Solutions)

                Valves  

                Quick Compact Valve (QCV) 2-way control zone valve                    

                Quick Compact Valve (QCV) 3-way change-over zone valve                        

                Pressure Independent Quick Compact Valve (PIQCV) 2-way control zone valve (DN 15)

                Actuators           

                CQ..: Zone rotary actuators

                CQ230A               

                CQ230A-T                           

                CQ24A                 

                CQ24A-T             

                CQ24A-SR                           

                CQ24A-SR-T                       

                CQK24A-SR                        

                CQ24A-SZ                           

                CQ24A-SZ-T                       

                CQ24A-MPL       

                CQ24A-MPL-T                   

                Valves                                 

                NV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1000 N

                NV230A-RE                        

                NV24A-RE                          

                NV24A-MP-RE                  

                NVC24A-MP-RE                               

                NVK230A-3-RE

                NVK24A-3-RE                    

                NVK24A-MP-RE                               

                SV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 1500 N

                SV24A-RE                           

                SV230A-RE                         

                SV24A-MP-RE                   

                SVC24A-MP-RE                

                SVL230A-RE                       

                SVL24A-MP-RE                 

                AV: Linear actuator for 2-way and 3-way globe valves, 2000 N

                AVK24A-3-RE                    

                AVK230A-3-RE                  

                AVK24A-MP-RE               

                AV: Multi-functional linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2500 N

                AV24-MFT-R                     

                AV24-MFT2-R   

                EV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 2500 N

                EV24A-RE                           

                EV230A-RE                         

                EV24A-MP-RE                   

                EVC24A-MF-RE                

                RV: Linear actuators for 2-way and 3-way globe valves, 4500 N

                RV24A-MF-RE                   

                HT: Rotary actuator for the motorisation of the most common mixing valves, 10 Nm       

                HT24-3-T                             

                HTL24-3-T                           

                HT230-3-T                           

                HTL230-3-T

                HT24-3-S

                HT230-3-S                           

                HT24-SR-T                          

                SR..: Rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 20 Nm

                SR24A-R                              

                SR230A-R                            

                SRF..: Rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 20 Nm

                SRFA-R                

                SRFA-R                

                SR..P: RobustLine rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 18 Nm

                SR24P-R                              

                SR230P-R                            

                GR..: Rotary actuator for butterfly valves and rotary valves in Retrofit applications, 40 Nm

                GR24A-R             

                GR230A-R                           

                GR24A-MF-R                     

                GR24A-MP-R                    

                NRDVX: Short stroke actuator, 500 N     

                NRDVX230-3-T-..             

                NRDVX24-SR-T-..             

                NRDVX24-3-T-..                                                               

                R2..: 2-way, with internal thread                              

                R3..: 3-way, with internal thread                              

                R6..R: 2-way, with flange PN6                    

                R7..R: 3-way, with flange PN6                    

                R3..(G)BL: 3-way, with internal thread                   

                D6..: Butterfly valves PN6, PN10, PN16 for shut-off function                       

                Globe valves with actuators                       

                2-way shut-off devices                 

                A6..HL / A6..SL: Shut-off valves (lug type)                            

                A6..H / A6..S: Shut-off valves (wafer type)          

                R2..P-..: 2-way, with internal thread                       

                Actuators           

                SY1-24-3-T                          

                SY1-230-3-T                       

                SY2-24-3-T                          

                SY2-24-SR-T                        7

                SY2-24-MF-T                     

                SY2-24-MP-T                     

                SY2-230-3-T                       

                SY2-230-SR-T                     

                SY2-230-MF-T                   

                SY2-230-MP-T                   

                Actuators for globe valves                          

                Globe valves with actuators       

                Actuators for mixing valves                        

                NRF230A             

                NRF230A-O                        

                NRF230A-S2                      

                NRF230A-S2-O                 

                DGR24A-7                          

                DGR230A-7                        

                DGR24A-SR-7                    

                GR24ALON-5                     

                GR24ALON-7                     

                DGR24A-MF-7                  

                HR24-3                 

                HR230-3              

                HR24-SR                              

                HRY24-SR                            

                HR24-3-S             

                HR230-3-S                          

                LFM24-S2                           

                LFM230-S2                         

                ARF24-S(-O)      

                ARF24-SR-S(-O)                               

                ARF230-S(-O)                    

                ARF24-MP(-O)                 

                ARF24-S-5(-O)                  

                ARF24-SR-S-5(-O)           

                ARF230-S-5(-O)                                

                NRF24A-MP(-O)                              

                TRD24                  

                TRD24-3                              

                TRD24-SR                            

                TRD230-3                            

                TRFD24(-O)                        

                TRFD24-S(-O)                    

                TRFD24-SR(-O)

                TRFD24-2(-O)                    

                TRFD230(-O)                     

                TRFD230-S(-O)                 

                TRFD24-MFT(-O)             

                LRD24A

                LRD24A-SR                         

                NVD24-SR(-T)                   

                NV24-3(-T)                         

                NV24-MFT(-T)                  

                NVF24-MFT(-E)(-T)                        

                NVFY24-MFT2(-E)                           

                NVG24-MFT(-T)               

                NVY24-MFT(-T)                                

                NV230-3(-T)                      

                AV24-3                

                AV230-3                              

                AV24-MFT                          

                AV24-MFT2                       

                AVY24-MFT                       

                AV24LON                            

                NV24-3-R            

                NVF24-MFT(-E)-R           

                NVY24-MFT-R                   

                NV230-3-R                         

                SRF230A-5                          

                SRF230A-5-O                     

                SRF230A-S2-5                   

                SRF230A-S2-5-O                              

                K2..: 2-way, with internal thread PN40 (Effebi/LYBRA)                   

                SRF230A                              

                SRF230A-O         

                SRF230A-S2                       

                SRF230A-S2-O  

                SRF24A-R                            

                SRF230A-R                         

บริษัท เอชแวคสแควร์ จำกัด

ที่อยู่ : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์ : 08-9772-5584, 0-2065-4393
โทรสาร : 0-2190-6418
สินค้าแนะนำอื่นๆ