หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รายละเอียดสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

Actuators without spring-return

CM: Damper actuators, 2 Nm

Standard types (Cable connection)

CM24-L

CM24-R

CM24G-L

CM24G-R

CM230-L

CM230-R

CM230G-L

CM230G-R

CM24-SR-L

CM24-SR-R

CM24G-SR-L

CM24G-SR-R

CM24-SX-L

CM24-SX-R

CM24-SX-T-L

CM24-SX-T-R

Standard types (Terminal connection)

CM24-T-L

CM24-T-R

CM24-SR-T-L

CM24-SR-T-R

CM230-T-R

Form-fit versions

CM24-F-L

CM24-F-R

CM24G-F-L

CM24G-F-R

CM230-F-L

CM230-F-R

CM230G-F-L

CM230G-F-R

CM24-SR-F-L

CM24-SR-F-R

CM24G-SR-F-L

CM24G-SR-F-R

Form-fit versions (Terminal connection)

CM24-F-T-R

CM24-SR-F-T-L

CM24-SR-F-T-R

CM..D: Actuators with damper blade, 2 Nm

Standard types (Cable connection)

CM230-L-100D.2

CM230-L-125D.2

CM230-L-150D.2

CM230-L-160D.2

CM24-L-100D.2

CM24-L-150D.2

CM24-L-160D.2

CM24-SR-L-100D.2

CM24-SR-L-125D.2

CM24-SR-L-150D.2

CM24-SR-L-160D.2

TM..A: Damper actuators, 2 Nm

Fast running versions

TMC24A

TMC24A-S

TMC24A-SR

TMC230A

TMC230A-S

TMC230ASR

Form-fit fast running versions

TMC24A-SR-F

TMC230A-F

TMC230A-S-F

LM..A: Damper actuators, 5 Nm

Standard types (Cable connection)

LM24A

LM24A-S

LM24A-SR

LM24A-P5

LM24A-MF

LM72A

LM72A-S

LM72A-SR

LM230A

LM230A-S

LM230ASR

Standard types (Terminal connection)

LM24A-TP

LM24A-S-TP

LM24A-SR-TP

LM24A-MF-TP

LM230A-TP

LM230A-S-TP

LM230ASR-TP

Form-fit versions

LM24A-F

LM24A-SR-F

LM230A-F

Fast running versions

LMC24A

LMC24A-SR

LMC230A

Form-fit fast running versions

LMC24A-F

LMC24A-SR-F

LMC230A-F

NM..A: Damper actuators, 10 Nm

Standard types (Cable connection)

NM24A

NM24A-S

NM24A-SR

NM24A-P5

NM24A-MF

NM72A

NM72A-SR

NM230A

NM230A-S

NM230A-SR

Standard types (Terminal connection)

NM24A-TP

NM24A-S-TP

NM24A-SR-TP

NM24A-MF-TP

NM230A-TP

NM230A-S-TP

NM230ASR-TP

Form-fit versions

NM24A-F

NM24A-S-F

NM230A-F

Fast running versions

NMC24A-MF

SM..A: Damper actuators, 20 Nm

Standard types (Cable connection)

SM24A

SM24A-S

SM24A-SR

SM24A-P5

SM24A-MF

SM230A

SM230A-S

SM230ASR

Standard types (Terminal connection)

SM24A-TP

SM24A-S-TP

SM24A-SR-TP

SM24A-MF-TP

SM230A-TP

SM230A-S-TP

SM230ASR-TP

Fast running versions

SMC24A-MF

Retrofit-Line

SM24A-MA

SM24A-PC

SM24A-R9

GM..A: Damper actuators, 40 Nm

Standard types (Cable connection)

GM24A

GM24A-SR

GM24A-MF

GM230A

Standard types (Terminal connection)

GM24A-TP

GM24A-SR-TP

GM24A-MF-TP

GM230A-TP

CH: Linear actuators, 125 N

Standard types (Cable connection)

CH24-L40

CH24-L60

CH24-L100

CH230-L40

CH230-L100

CH24-SR-L60

CH24-SR-L100

CH24-SR-R60

CH24-SR-R100

CH24-SX-L40.2

CH24-SX-R40.2

CH24-SX-L100.2

CH24-SX-R100.2

LH..A: Linear actuators, 150 N

Standard types (Cable connection)

LH24A60

LH24A100

LH24A200

LH24A300

LH24A-SX60

LH24A-SR100

LH24A-SR200

LH230A60

LH230A100

LH230A200

LH230A300

LH230ASR60

LH230ASR100

LH230ASR200

LH24A-MF60

LH24A-MF100

LH24A-MF200

LH24A-MF300

Standard types (Terminal connection)

LH24A-S-TP100

LH24A-S-TP200

LH24A-MF60-TP

LH24A-MF100-TP

LH24A-MF200-TP

LH24A-MF300-TP

LH230A-S-TP100

LH230A-S-TP200

SH..A: Linear actuators, 450 N

Standard types

SH24A100

SH24A200

SH24A300

SH24A-SR100

SH24A-SR200

SH230A100

SH230A200

SH230A300

SH230ASR100

SH230ASR200

SH24A-MF100

SH24A-MF200

SH24A-MF300

SHC24A-MF300

Standard types (Terminal connection)

SH24A-S-TP100

SH24A-S-TP200

SH230A-S-TP100

SH230A-S-TP200

LU..A: Rotary actuators, 3 Nm

Form-fit versions

LU24A

LU24A-SR

LU230A

LU230ASR

LU24A-MF

TF: Spring return actuators, 2.5 Nm

TF24

TF24-S

TF24-3

TF24-SR

TF24-MFT

TF230

TF230-S

TF230-SR

NF..A: Spring return actuators, 10 Nm

NF24A

NF24A-S2

NF24A-SZ

NF24A-SZ-S2

NF24A-SR

NF24A-SR-S2

NF24A-MF

NFA

NFA-S2

SF..A: Spring return actuators, 20 Nm

SF24A

SF24A-S2

SF24A-SZ

SF24A-SZ-S2

SF24A-SR

SF24A-SR-S2

SF24A-MF

SFA

SFA-S2

EF..A: Spring return actuators, 30 Nm

EF24A

EF24A-S2

EF24A-SR

EF24A-SR-S2

EF24A-MF

EF24A-MP

EF230A

EF230A-S2

LF: Spring return actuators, 4 Nm

LF24A

LF24-MFT

LF24-MFT2

LF24-S

LF24-SR

LF230

LF230-S

SuperCap actuators with safety functionality

CM24K..: Damper actuators, 2 Nm

Standard types (Terminal connection)

CM24K-T-L.2, 2 Nm

CM24K-T-R.2, 2 Nm

Form-fit versions (Terminal connection)

CM24K-F-T-L.2

CM24K-F-T-R.2

NKQ..A: Rotary actuator, 6 Nm

Standard types (Cable connection)

NKQ24A-1, 6 Nm

NKQ24A-SR, 6 Nm

NKQ24A-SZ, 6 Nm

NKQ24A-MF, 6 Nm

GK..A: Rotary actuator, 40 Nm

Standard types (Cable connection)

GK24A-1, 40 Nm

GK24A-SR, 40 Nm

GK24A-SZ, 40 Nm

GK24A-MF, 40 Nm

GK24A-MP, 40 Nm

LHK..A: Linear actuator, 150 N

Standard types (Cable connection)

LHK24A-1-100, 150 N

LHK24A-SR100, 150 N

LHK24A-SZ100, 150 N

LHK24A-MF100, 150 N

SHK..A: Linear actuator, 450 N

Standard types (Cable connection)

SHK24A-1-100, 450 N

SHK24A-SR100, 450 N

SHK24A-SZ100, 450 N

SHK24A-MF100, 450 N

SHK24A-MP100, 450 N

RobustLine

NM..P: Damper actuators, 10 Nm

Standard types (Cable connection)

NM24P, 10 Nm

NM24P-S, 10 Nm

NM24P-SR, 10 Nm

NM24P-P5, 10 Nm

NM24P-MF, 10 Nm

NM230P, 10 Nm

NM230P-S, 10 Nm

NM230PSR, 10 Nm

SM..P: Damper actuators, 20 Nm

Standard types (Cable connection)

SM24P, 20 Nm

SM24P-S, 20 Nm

SM24P-SR, 20 Nm

SM24P-MF, 20 Nm

SM230P, 20 Nm

SM230P-S, 20 Nm

SM230PSR, 20 Nm

NKQ24P..: SuperCap actuators, 6 Nm

Standard types (Cable connection)

NKQ24P-1, 6 Nm

NKQ24P-SR, 6 Nm

NKQ24P-MF, 6 Nm

IP66/NEMA4 Damper actuators

Rotary actuators

GM..G: Damper actuators, 40 Nm, 150 s

GM230G-T

GM24G-T

GM24G-SR-T

GM24G-MF-T

SMQ..G: Damper actuators, 16 Nm, 7 s

SMQ24G

SMQ24G-MF

SMQ24G-SR

SuperCap rotary actuators

GK..G: SuperCap rotary actuators, IP66 protective housing, 40 Nm

GK24G-1

GK24G-SR

GK24G-MF

GK24G-MP

Spring return actuators

NF..G: Damper actuators, 10 Nm

NFG-L

NFG-S2-L

NF24G-SR-L

NF24G-SR-S2-L

NF24G-MF-L

SF..G: Damper actuators, 20 Nm

SFG-L

SFG-S2-L

SF24G-SR-L

SF24G-SR-S2-L

SF24G-MF-L

Very fast-running actuators

LMQ..A: Damper actuators, 4 Nm, 2.5 s

Standard types (Cable connection)

LMQ24A, 4 Nm

LMQ24A-SR, 4 Nm

LMQ24A-MF, 4 Nm

NMQ..A: Damper actuators, 8 Nm, 4 s

Standard types (Cable connection)

NMQ24A, 8 Nm

NMQ24A-SR, 8 Nm

NMQ24A-MF, 8 Nm

SMQ..A: Damper actuators, 16 Nm, 7 s

Standard types (Cable connection)

SMQ24A, 16 Nm

SMQ24A-SR, 16 Nm

SMQ24A-MF, 16 Nm

SMD..A: Damper actuators, 16 Nm, 20 s

Standardtypen (Kabelanschluss)

SMD230A, 16 Nm

SMD24A, 16 Nm

LHQ..A: Linear actuators, 100 N, 3.5 s

Standard types

LHQ24A100, 100 N

LHQ24A-SR100, 100 N

LHQ24A-MF100, 100 N

SHQ..A: Linear actuators, 200 N, 7 s

Standard types

SHQ24A100, 200 N

SHQ24A-SR100, 200 N

SHQ24A-MF100, 200 N

LON and MP/MFT(2) actuators

MP actuators

LU24A-MP, 3 Nm

LM24A-MP, 5 Nm

NM24A-MP, 10 Nm

SM24A-MP, 20 Nm

SM24A-MP-TP, 20 Nm

SF24A-MP

EF24A-MP

GM24A-MP, 40 Nm

LH24A-MP..., 150 N

SH24A-MP..., 450 N

LON Actuators

LM24ALON, 5 Nm

NM24ALON, 10 Nm

SM24ALON, 20 Nm

SF24ALON

บริษัท เอชแวคสแควร์ จำกัด

ที่อยู่ : 20 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 51 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์ : 08-9772-5584, 0-2065-4393
โทรสาร : 0-2190-6418
สินค้าแนะนำอื่นๆ